Žena – symbol čistoty

13.10.2015 21:46

     Nehodlám vám radit jak očistit tělo od nánosů špíny, které se na vás usadí v průběhu celého dne. Mne spíše zajímá ta nečistota, která se usazuje v duši každé ženy už jen proto, že se ona neumí vyrovnat se svým ženstvím.
V mládí jsem často srovnávala životy žen a mužů. Připadalo mi, že muži mají život snazší, oni si možná totéž myslí o nás. Časem jsem pochopila, že být ženou (s velkým Ž) znamená naplnit tady své poslání. Je to výzva, je to velká životní šance, když žena dokáže bez výhrad přijmout své ženství se vším, co k tomu patří.
Pokud se někdo narodí jako žena, má s ním vesmír úplně jiný záměr, než když se narodí jako muž. Z tohoto faktu by se mělo vycházet a pokud se někdo necítí dobře ve svém těle, není to problém jeho těla, ale jeho pomýleného vnímání světa a sebe v něm. Určitě tam hraje velkou roli zranění z minulosti, které potřebuje vyléčit.
V současné době hledá žena sama sebe jak v ženě, tak v muži. Mužů, kteří našli své ženství v sobě v naší společnosti přibývá a je jich čím dál víc. Bohužel však úplně ztratili svou mužskou stránku, takže dostat se zpět do celistvosti, čili jednoty nikdy nemohou.
Právě žena má v sobě velký potenciál, kterým může ovlivnit a posléze uzdravit celou naší společnost. Svou vlastní proměnou mění i muže a tím i celou společnost. Kdo je schopen vnímat nezastupitelnou roli při stvoření, bude chápat i stupeň odpovědnosti, který má právě žena za vývoj celé společnosti.
Nyní, více než kdy jindy, potřebuje lidstvo pro svou záchranu skutečnou ženu, která si nebude stěžovat na svůj úděl a nebude chtět bojovat s muži, protože ví, že tudy cesta nevede. Ona bude s radostí plnit všechny role, které jí ženství přináší a bude u toho šťastna. Tím bude naplněno její duchovní poslání a ona tím pomůže všem se vrátit zpět k zapomenutým pramenům obyčejného lidství.
Žena je ta, která by měla především naplňovat, ale i předávat a udržovat morální a etické hodnoty společnosti. Selže-li žena, nastane úpadek celé společnosti.
Žena dostala darem daleko větší vnímavost, citlivost a jemnost. Pokud tyto atributy nadobro ztratí, společenství zaniká, protože nemá na čem stavět. Nejsme první ani poslední civilizací, která se s tímto problémem potýká, pevně věřím, že zvláště ženy včas pochopí.
Žena má dar skrze svůj jemnocit udržet si trvalé spojení s duchovními sférami a tak naplňuje své poslání tady na Zemi. Její nepsanou povinností je tyto jemné prvky lidství neustále rozvíjet a muž by jí měl k tomu poskytovat prostor.
Dnešní lidé mají pokřivený názor na úlohu muže a ženy ve společnosti, ale i v rodině. Pravidlo č.1 aby žena mohla být opravdu ženou, musí umožnit opačnému pohlaví být opravdovým mužem. Víte, jaká je úloha muže a ženy především v rodině, pak ve společnosti a nakonec ve vesmíru?
Žena je pilířem celé společnosti, především rodiny. Žena je duhovým mostem mezi světem hmotným a nehmotným. Musí mít pevný základ na Zemi, aby se i její most nezřítil při prvním závanu větru. Je spojnicí mezi nebem a Zemí. Vytváří novou cestu pro všechny, kteří budou chtít jít v jejích šlépějích. Skrze ni mají přístup nové duše na Zemi. Proto by měla být žena velmi citlivá, vnímavá, soucítící, protože ona je zodpovědná za stav budoucí generace. Ona má celý život zjemňovat své pocity, aby byla schopna naslouchat potřebám svým i ostatních.
Žena by měla mít dostatek citu, aby vždy procítila každou situaci a rozhodla, co je pro nejvyšší dobro všech zúčastněných a podle toho rozhodla. Vím, není to lehké, zvláště dnes, kdy ženy ztratily rozlišovací schopnost a o nejvyšší dobro jím vůbec nejde.
Žena by měla umět rozlišit co je tzv. správné, čisté a povznášející a aplikovat „To“ do každodenního života. Trvale by měla rozvíjet svou intuici, což je doménou především ženy.
Opravdová žena si plně uvědomuje, že jejím nejvyšším atributem je služba bohu v těch nejtriviálnějších každodenních atributech, jako je třeba starost o děti a o rodinu. Proto se nikdy nesnaží porušit vesmírný zákon tím, že tyto nepsané povinnosti přehodí na svého manžela, aby se ona sama mohla co nejrychleji vrátit do práce. To, že porodila dítě, z ní ještě ženu neudělá. Nezištná péče o chod běžné domácnosti je výrazem ryzího ženství. 
Muž by měl být na této sféře mnohem více obdarován rozumem, což poslední dobou není zcela pravdivé. Ženy se snaží v tomto s muži soupeřit, což je právě pro ně na škodu. Muž má větší sílu ve hmotě, ale i v tom se ho snaží ženy dohnat vyloženě mužskými sporty, čímž také přicházejí o své ženství. Pouze muž nízké inteligence se může domnívat, že má dík své fyzické síle nad ženou převahu a považuje ji tak za slabší pohlaví.
To by byl určitě omyl takto nahlížet na ženu. Oba jsou rovnoprávné duchovní bytosti, se svými přednostmi. Správným pochopením a respektováním identity toho druhého je možno nechat vzniknout bezproblémovému vztahu mezi partnery, pokud na vztah takto nahlížejí oba.
Pokud žena ještě plně nezpracovala své ženství, může se jí až bolestně dotýkat její neustálý kolotoč při péči o rodinu, zvláště je-li s dětmi doma celé dny sama a manžel v práci. Je znakem jejího nízkého sebevědomí, připadá-li si doma jako služka a nechápe-li domácí činnosti jako vlastní způsob seberealizace, byť dočasně.
Neberte mužům jejich specifické činnosti v domácnosti pro uspokojování svého ega jak jste dobré, co vše zvládnete, atd. Cvičte se v trpělivosti a s pokorou žádejte muže o pomoc při pracech, jejich činnost vám nepřísluší. Budete si pak moci více vážit sebe i svého manžela.
Přestaňte s muži soupeřit a sobě i jim dokazovat jak jste dobré. Dobré budete teprve tehdy, až toto u sebe změníte. Obohacujte muže o své nádherné ryzí ženství. To je váš úkol. Černou Lilith si nechte až na později, až bude muž usazen ve svém mužství, aby vás vůbec ustál a neutekl dříve než se nadějete.
Učte se především doma s manželem jednat v klidu, s rozvahou a jemností ženy, která je duchovní bytost a dovede v pravý čas a na pravém místě využívat své přednosti. Svým jemným, vytříbeným a harmonickým jednáním učí celé své okolí, že její duchovní hodnoty jsou pro ni vždy na prvním místě a všichni ostatní mají možnost si vybrat, zda mají odvahu se také přidat.
Pro ženu by měla být pozemská činnost až na druhém místě za svým osobním vývojem. Dík své vnitřní čistotě a mravnímu úsilí z každé práce pak udělá své poslání, neboť v každé činnosti propojuje ducha s hmotou. Ona, která už pomohla sama sobě a jejíž pohár přetéká láskou má svatou povinnost začít pomáhat druhým. Především tak, že je bude bezpodmínečně milovat stejně tak, jako to dělal Kristus. To je teprve ta pravá pomoc bližnímu, která vyvěrá z čisté lásky, kde už ego nemá vůbec co dělat.
Bez hrubohmotné práce se tady na Zemi ani osvícená žena neobejde. Jen by si měla plně uvědomovat v čem je lépe vybavena pro život než ženy ostatní a na tom svůj život tady postavit. Nejde vůbec o její osobní blaho, ale o to, aby své hřivny dokázala nabídnout pro nejvyšší dobro celku, čili pro blaho bližních.
Přirozená úloha ženy ve společnosti je založená na pasivitě. Její energie má udržovat, podporovat, posilovat a inspirovat muže v aktivní činnosti. Velmi výrazné a trvalé aktivní působení ženy vytlačuje muže z jeho přirozeného prostředí. On se přestává vedle této ženy cítit jako muž, ochabuje i jeho mužství. Prostředí nemůže být harmonické, vytváří se disharmonie, která sama osobě narušuje partnerské soužití. Ti hloubaví začnou hledat příčinu a netuší, že „pouze“ porušili zákony přírody. Většina těchto partnerství končí úplným odcizením, kdy partneři možná zůstanou ve svazku kvůli dětem, ale ne kvůli harmonickému partnerství.
Aby se žena mohla cítit dobře ve své ženské roli, potřebuje alespoň občas slyšet pár slov uznání za její mravenčí práci, zvláště je-li doma s dětmi. Nic by nemělo být samozřejmostí. Zdravé mužství se projevuje v úctě k ženě a jejímu poslání, ať už doma nebo na pracovišti. Zdravě myslící žena dovolí muži aby se stal jejím ochráncem, čímž vzroste jeho zdravé sebevědomí.
Pravá žena si v první řadě váží dokonale sebe sama, neboť už plní tady své vesmírné poslání. Není to domýšlivost, ale zdravé sebevědomí, založené na konání skrze vyšší Já. Ona je krásná na duši a její krása vyzařuje i do těla. Většinou je jemná, něžná, ohleduplná. Bývá dost tichá, protože už potřebuje hodně času pro sebe na zpracování všech událostí. To z ní dělá ženu někdy až záhadnou, protože se často této sféře vzdaluje, ale vždy s nohama pevně na zemi. Bývá i dost pracovitá a šikovná, neboť každá práce jí působí velké potěšení. Dokáže být laskavá i tam, kde se jí vlídného přijetí nedostává. Její ušlechtilá povaha z ní dělá vynikající pečovatelku, která si nikdy nestěžuje na svůj úděl. Její vnitřní moudrost jí dodává zvláštní půvab a vznešenost.
Krása její duše se projevuje především ve vytříbeném vkusu a smyslu pro krásu ve všech podobách. Tato krása je výrazem ušlechtilosti a zralosti ducha, nedá se nikde naučit. Člověk se k ní dostane jen usilovnou prací na sobě.
Její estetické cítění jí nedovolí, aby se doma chovala jinak než ve společnosti. Na svůj vzhled dbá stejně doma i mimo domov, protože si váží sebe sama a dělá to sama pro sebe a ne aby se zalíbila ostatním.
Stejně jak plně respektuje sebe sama respektuje i svého muže, neboť ví, že nemůže dostat to, co se sama nenaučí v hojné míře dávat. Její partner je pro ni vždy na prvním místě, děti jsou až po něm. Neupřednostňuje své děti v citech, ani ve svém volném čase, protože ví, že toto opomenutí má nedozírné následky především v ochlazení vztahů, což je škoda.
Vytváří láskyplný a útulný domov, do kterého se rádi všichni vracejí. Teplo domova a láska ženy dává muži sílu k tomu, aby tvořil. Domov bez lásky může být i čistý, ale je sterilní a studený. Pokud se žena nenechá zatížit strachem, zlobou, nevolí a zůstane s otevřeným srdcem u své vnitřní čistoty, je to poklad, který se nedá penězi zaplatit. Z lásky ženy pramení mužská síla, kterou muž zase vrací své ženě v různých podobách.
Ženu s velkým Ž nemůžete nikde přehlédnout, protože ta ryzí osobitost z ní dělá pravou ženu. Nepodléhá trendům co se týká oblékání, úpravy vlasů nebo líčení, neboť i v tomto se řídí jen sama svým pocitem. Je naprosto pánem svých pocitů, takže jí nehrozí aby podléhala nadměrnému jídlu či pití.
Celkem bez problémů udržuje svou postavu přiměřeným cvičením, chůzí, ale i vhodným zaměstnáním, kde se může realizovat. Je velmi pružná co se týká myšlení, což se odráží i na způsobu její chůze a celkového držení těla. Projevuje náklonnost ke klasické hudbě, nebo výtvarnému umění. Obojí působí jako balzám na její citlivou duši. Její myšlenky, slova a činy jsou v dokonalé jednotě, takže to nač myslí je vždy ochotna sdělit bez obav z kritiky, následně pak udělá vždy jen to, co je pro dobro celku.
To, zda má žena nebo nemá zpracovanou svoji ženskou stránku prozradí o ní její psychické či zdravotní problémy. Tím se dnes velmi úspěšně zabývá psychosomatická medicína. Pokud vedle sebe nemáte rytíře dle vašich představ, podívejte se na to, jak jste na tom vy se svou ženskou stránkou. Měnit druhé vám nepřísluší. Změňte sami sebe, oni se pak začnou měnit taky.
Opravdová žena nic nevyčítá, ani se nesnaží v někom vzbudit pocit viny. Snaží se vždy podělit o svou pravdu, tudíž o to, co v daný moment cítí. Někdy vychovává úsměvem, někdy odmlčením se, někdy i zvýšením hlasu. Umí dobře vyhodnotit situaci a ví, kdy je co třeba použít. Neexistuje šablona na život. Život sám je nejlepším učitelem, nejlepším rádcem, zvláště dokážeme-li ho vnímat skrze intuici.
Pokud je žena opravdu Ženou, právě skrze svoji ženskost vždy vycítí co v které situaci použít ať v komunikaci s dětmi, manželem, nebo nadřízeným. Život vás prověřuje neustále, jen musíte těmto jeho zkouškám chtít porozumět.
Pokud jste závislé na vnější čistotě, uvědomte si, že někdy až zoufale toužíte po čistotě vnitřní a nevíte jak na to. Proto uklízejte hlavně v sobě, přestaňte analyzovat, to přenechte mužům a vy slučujte i to, co na první pohled vypadá jako neslučitelné. Pak můžete být konečně šťastné a když vytrváte na své cestě, dostanete se i do moudrosti pravé ženy.
Posléze vám vesmír může seslat i toho pravého muže pro vás. Musíte si ho však svým způsobem zasloužit. Musíte vesmíru dokázat, že pracujete na změně na sobě a že to s tou změnou myslíte opravdu vážně. Jedná se totiž o vývojový proces, pro který se musíte samy vnitřně rozhodnout. Musí být doprovázen správným odhodláním a hlavně vytrvalostí.
Práce na sobě je namáhavá, neboť se těžko odstraňují zakořeněné vzorce chování, kterým jste se navíc naučili říkat pravda. Je to vaše pravda, ale musíte připustit, že i ostatní mají svoji pravdu a že konflikt vzniká jen tehdy, když vy nedokážete přijmout pravdu toho druhého. Bez ochoty jít do konfliktu v každodenním  životě se na své cestě vůbec nepohnete.
Trváte-li na tom, že toužíte po velké blízkosti partnera, musíte se především umět vzdát svého soukromí a naučit se velké toleranci. Mimořádná blízkost si sama žádá o tvrdé zkušenosti a životní zkoušky. Chcete-li mimořádný vztah, musíte za něj vesmíru opět něco nabídnout. Podmínkou však je, že budete mít vždy Boha na prvním místě a neopustíte ho ani ve své zamilovanosti.
Přestaňte si myslet, že muž je tady od toho, aby vás učinil šťastné. Když budete šťastné vy, bude šťastný i muž vedle vás. Začněte u sebe a ukazujte mužům jak umíte být jemné, něžné a cituplné. Budete-li se takto projevovat, dovolíte mužům vyniknout jako vaši ochránci a rytíři. Rádi vám pak budou snášet modré z nebe, protože ocení vaši pokoru a toleranci. To jsou vaše zbraně na které jste zapomněly. Tím, že s muži bojujete jejich zbraněmi přestáváte být ženami. Dovolte si být něžnou květinkou, kterou je potřeba chránit a držet nad ní ochranou ruku. Okouzlujte muže svým půvabem, nejen vnějším, ale i svojí vnímavostí, citlivostí, čistotou a ženskou moudrostí.
Své dary zužitkovávejte pro nejvyšší blaho všech bytostí, nejen sebe. Pomáhejte tam, kde cítíte že je vaše pomoc na místě. Nežijte životy za ostatní lidi a nesnímejte z nich jejich problémy na sebe, neboť tím jim bráníte v osobním růstu. Dejte jim jen sílu a odvahu k tomu, aby prošli tím, čím projít stejně musí, dříve nebo později.
Buďte pravou ženou a mějte odvahu všemi dostupnými prostředky poznat odvrácenou stranu sebe sama, čili svůj stín. To jediné vás přivede k poznání, tudíž k Bohu.